نحـوه طـرح دعـاوی در محـاکـم قـضایـی

عملکرد دادسـرا و دادگـاهـها

يكي ديگر از دلايل اثبات دعوي در محاكم ما گواهي گواهان است كه بسيار مورد استفاده طرفين پرونده ها قر ار گرفته و يكي از مهمترين مستندات صدور آراي دادگاهها است به طوري كه صراحتاً در دادنامه ها قيد مي گردد.

استفاده از شهادت شهود براي استفاده در پرونده ها و اثبات حقانيت طرفين، تابع شرايط ذيل الذكر است كه پيروي از آن در دعاوي مطروحه لازم است.

در دعاوي مدني ( حقوقي ) تعداد  و جنسيت گواه، همچنين ترتيب گواهان با سوگند به ترتيب زير است :

نكته بسيار مهم در اين قسمت آن است كه بايد بدانيد شهادت شهودي مورد استفاده دادگاهها خواهد بود و شهادتي مسموع و قابل استناد در پرونده هاست كه با اتيان سوگند انجام پذيرد. چنانچه شهودي بدون اداي سوگند به ذكر گواهي خود اقدام نمايد فقط از طرف دادگاه شنيده شده و مستندي براي صدور رأي نخواهد بود.

الف ) در دعاوي اصل طلاق و اقسام آن ، رجوع و نيز در دعاوي غير مالي از قبيل مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعديل ( عدم وجود شرايط لازم براي شهود از قبيل عدم نغع شخصي – بلوغ – عقل – بي طرف بودن و ...) ، عفو از قصاص، وكالت، وصيت با گواهي دو مرد اثبات مي شود.

ب ) در دعاوي مالي يا آنچه كه مقصود از آن مال باشد از قبيل دين، ثمن مبيع، وقف، اجاره، وصيت به نفع مدعي، غصب، جنايات خطايي ( جرايمي كه بدون قصد و همچنين انجام عملي كه معمولاً به جرم نمي انجامد لكن اتفاقاً به جرم ختم شده مثلاً كسي سنگي را به سويي پرتاب كند اما ناگهان به فردي برخورد نموده و در اثر آن ضربه شخص فوت نمايد در اين صورت فرد مرتكب جنايت خطايي شده است زيرا اولاً قصد قتل نداشته است دوماً عملي كه مرتكب شده ( پرتاب سنگ ) عادتاً باعث قتل نمي شود اما در اين مورد به قتل انجاميده است.) و شبه عمد كه موجب ديه است با گواهي دو مرد يا يك مرد و دو زن .

ج ) در دعاوي كه اطلاع از آنها معمولاً در اختيار زنان است از قبيل ولادت، عيوب دروني زنان و ... با گواهي چهار زن، دو مرد يا يك مرد  و دو زن اثبات مي شود .

د ) در دعاوي اصل نكاح با گواهي دو مرد و يا يك مرد و دو زن اثبات مي شود .

هر يك از طرفين دعوا كه براي اثبات حقانيت خود به گواهي گواهان استناد نموده اند بايد در زماني كه دادگاه تعيين نموده شهود را حاضر و معرفي نمايند .

لازم است بدانيد كه شهود مي بايستي داراي شرايط زير باشند تا شهادتشان مورد قبول دادگاه قرار گيرد :

1-    بلوغ

2-    عقل

3-    ايمان

4-    طهارت

5-    عدالت

6-    عدم وجود نفع شخصي براي شهود يا رفع ضرر از وي

7-    عدم وجود دشمني دنيوي بين شاهد و طرفين دعوي

8-    عدم اشتغال به تكدي و ولگردي

در صورتي كه طرف دعوا براي جرح گواه ( تعريف جرح در فوق بيان شد ) از دادگاه مهلت بخواهد، دادگاه حداكثر يك هفته به او مهلت خواهد داد.

بايد بدانيد كه اظهارات گواه عيناً ( با همان كلمات و جملاتي كه بيان مي كند ) در صورت جلسه دادگاه قيد گرديده و به امضاء يا اثر انگشت وي خواهد رسيد.

طرفين پرونده نبايد در زمان اداي شهادت توسط گواه، اظهارات وي را قطع نمايند لكن چنانچه سوالي از او دارند مي توانند توسط دادگاه از گواه بپرسند.

شاهدي كه برابر قانون به دادگاه احضار شده است، چنانچه در موعد مقرر حضور نيابد، دوباره احضار خواهد شد.

قبل از اداي گواهي توسط شهود، دادگاه حرمت گواهي كذب و مسووليت مدني آن و مجازاتي كه براي آن مقرر گرديده را به گواهان خاطر نشان مي كند. گواهان قبل از اداي گواهي، نام و نام خانوادگي- شغل- سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند ياد مي كنند كه تمام حقيقت را گفته و غير از حقيقت چيزي اظهار ننمايند.

نكته آخر در اين قسمت : در صورتي كه احقاق حق متوقف به گواهي باشد و گواه حاضر به اتيان سوگند نشود، الزام به آن ممنوع است.

اميد است با مطالعه و مداقه در موارد فوق الذكر با اهميت شهادت شهود در پرونده ها پي برده باشيد.

 

 

 

 

نوشته شده در بیست و پنجم تیر ۱۳۹۰ساعت ۱۹:۵۱ بعد از ظهر توسط مـریـم |


آخرين مطالب
»
»
» ترتیب رسیدگی به جرایم اطفال
» ...
» رای غیابی
» ترتیب رسیدگی و صدور رای
» محرم و احیای فرهنگ انتظار
» وکالت در دادگاهها
» غدیر و حمایت از ولایت
» فرزند خواندگی

Design By : Pichak