نحـوه طـرح دعـاوی در محـاکـم قـضایـی

عملکرد دادسـرا و دادگـاهـها

يكي ديگر از دعاوي مطرح در محاكم قضايي، دعوي ممانعت از حق و تقاضاي رفع ممانعت از حق مي باشد. از آنجايي كه احتمال دارد اين دعوي با دعواي تصرف عدواني اشتباه گرفته شود فلذا تعريف دقيق و مرقوم شده در قانون آئين دادرسي در امور مدني به شرح ماده 159 اين مي باشد كه دقت لازمه در آن اختلاف اين دو مبحث را كاملاً آشكار مي كند ... تقاضاي كسي كه رفع ممانعت از حق ارتفاق يا انتفاع خود را در ملك ديگري را بخواهد ...

بنابراين چنانچه كسي مانع استفاده از حقوق قانوني تان در ملك شما گرديده ، به عبارتي ديگر به شما اجازه نمي دهد كه مثلاً از زمين كشاورزي و يا ملك مسكوني خود استفاده كنيد لكن آن را در تصرف خود نگرفته باشد ممانعت از حق نموده و شماحق داريد نسبت به طرح اين دعوي در محاكم اقدام نماييد. دقت نماييد كه در دعوي تصرف عدواني، ديگري علاوه بر ممانعت از حق شما در استفاده از زمين، آن را در تصرف خود نيز نگاهداشته لكن در اين دعوي، فقط مانع استفاده از حق شما شده و آن را در تصرف نگرفته است.

خواهان در دعوي ممانعت از حق بايد اثبات نمايد كه موضوع دعوا قبل از خارج شدن ملك از تصرف وي و يا قبل از ممانعت و يا مزاحمت در تصرف و مورد استفاده وي بوده و بدون رضايت او و يا به وسيله غير قانوني از تصرف وي خارج شده است.

در دعوي ممانعت از حق، ارائه سند مالكيت، دليل بر سابقه تصرف و استفاده از حق مي باشد مگر آنكه طرف مقابل سابقه تصرف و استفاده از حق خود را به طريق ديگري ثابت نمايد.

دادگاه در صورتي رأي به نفع خواهان صادر مي نمايد كه به طور مقتضي احراز كند كه خوانده، ملك را عدواناً تصرف و يا مزاحمت و ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است .

دعوي مزاحمت

تعريف اين دعوي از نظر قانون عبارت است از ... دعوايي كه به موجب آن متصرف مال غير منقول درخواست جلوگيري از مزاحمت كسي را مي نمايد كه نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اينكه مال را از تصرف متصرف خارج كرده باشد ...

سه دعوي اخيرالذكر ظاهراً با يكديگر شباهت دارند لكن دقت در عمق هر يك، اختلافات موجود را به وضوح نشان داده و چنانچه هر يك اتفاق افتاد بايد نسبت به طرح همان دعوي اقدام نمود.

نكته مشترك در هر سه دعوي فوق، اثبات سابقه تصرف درگذشته مي باشد و همان طور كه بيان شد وجود سند مالكيت دليل بر اين امر ( سابقه تصرف در گذشته ) محسوب مي گردد.

نكته مشترك ديگر در هر سه دعوي فوق، اثبات اين امر است كه موضوع دعوا بدن رضايت او و يا به وسيله غير قانوني از تصرف وي خارج شده است.

بابد بدانيد چنانچه بعد ازطرح دعوي رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق و محكوميت طرف مقابل شما به رفع تصرف يا ممانعت از حق و اجراي حكم، مجدداً آن را مورد تصرف و يا مزاحمت قرار دهند يا ديگران را به تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت مورد حكم وادار كنند، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد.

 

 

 

نوشته شده در چهارم تیر ۱۳۹۰ساعت ۲۲:۵۸ بعد از ظهر توسط مـریـم |


آخرين مطالب
»
»
» ترتیب رسیدگی به جرایم اطفال
» ...
» رای غیابی
» ترتیب رسیدگی و صدور رای
» محرم و احیای فرهنگ انتظار
» وکالت در دادگاهها
» غدیر و حمایت از ولایت
» فرزند خواندگی

Design By : Pichak